עד 30%

חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה

עד 10%

אג"ח בארץ - כללי,

אג"ח כללי בארץ -

עד 10% מניות

קסם אזימוט אג"ח כללי (1B)י2י(!)

חשיפה למניות

מס' קרן: 5126040

סיווג הקרן בפרסום
חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*
חשיפה למניות
סיווג הקרן בפרסום

עד 10%

חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 30%

עד 18%

אג"ח בארץ כללי,

אג"ח כללי בארץ -

עד 20% מניות

קסם אזימוט (2A)י2 

18/82 חי דיבידנד

חשיפה למניות

מס' קרן: 5122593

חשיפה למט"ח

עד 30%

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 10%

סיווג הקרן בפרסום
חשיפה למניות

עד 10%

אג"ח בארץ - כללי,

אג"ח כללי בארץ -

עד 10% מניות

קסם אזימוט 10/90

דיבידנד (1B)י2 

מס' קרן: 5114160

עד 30%

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה

עד 10%

אג"ח בארץ -

חברות והמרה,

חברות והמרה אחר

קסם אזימוט (1B)י2 (!)

אג"ח חברות

מס' קרן: 5124102

חשיפה למט"ח
חשיפה למניות

עד 30%

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 20%

עד 120%

מניות בארץ,

מניות כללי

קסם אזימוט (4B)י2 

מניות דיבידנד

מס' קרן: 5127006

חשיפה למט"ח

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

חשיפה למניות

סיווג הקרן בפרסום

שם הקרן

עד 30%

חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

0%

ללא חשיפה למניות

אג"ח בארץ - כללי,

אג"ח כללי בארץ -

ללא מניות

קסם אזימוט (0B)י2 

אג"ח ללא מניות3

מס' קרן: 5116082

סיווג הקרן בפרסום

פתרונות השקעה1

קסם אזימוט השקעות (4C)י2 

עד 50% 

 

עד 120%

עד 120%

מניות בארץ, מניות כללי

מס' קרן:5114285

חשיפה למניות

מוקד לשרותך4: 03-6851111

מנהל השקעות חיצוני : אזימוטליין שוקי הון בע"מ, מנהל הקרן: קסם קרנות נאמנות בע"מ.
אין בתשואות הקרנות ובדירוגים בעבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומה בעתיד.

1)להערכת מנהל ההשקעות החיצוני 2)חשיפה למניות (בערך מוחלט): 0=ללא מניות, 1=עד 10% חשיפה למניות, 2=עד 30% חשיפה למניות, 4=עד 120% חשיפה למניות.  חשיפה למט"ח (בערך מוחלט): A=עד 10% חשיפה למט"ח, B=עד30% חשיפה למט"ח, C=עד 50% חשיפה למט"ח.

(!) - סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי."

 

הקרנות תיוצרנה חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה^^ בלבד. קרנות עם סימן קריאה בשם הקרן עשויות ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין בעניין זה.  ^^כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. *"אג"ח שאינן בדירוג השקעה"–אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ: BBB) -BBB מינוס) או מדירוג המקביל לו. למעט בקרנות עם סימן קריאה בשם הקרן, במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. 3)למעט בקרן שמספרה 5116082 שם יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן תוך 3 חודשים מהיום שבו החלה החריגה.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, הרכישה תעשה עפ"י תשקיף עיקרי שבתוקף והשינויים בדיווחים מיידיים. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואות  בעתיד. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. 4) של מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן.

בתאריך 19.03.2020 קרנות הנאמנות עברו ממנהל הקרן מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ למנהל הקרן קסם קרנות נאמנות בע"מ.

ללא חשיפה

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

ללא חשיפה

ללא חשיפה

אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות כללי - ללא מניות

קסם אזימוט (00)י2  שקלית מדינה מנוהלת

מס' קרן: 5108279

עד 30%

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עשויה לעלות על  10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה 

עד 10%

אג"ח בארץ - כללי,

אג"ח כללי בארץ -

עד 10% מניות

קסם אזימוט (1B)י2י(!) 10-90

מס' קרן: 5126040

חשיפה למט"ח
חשיפה למניות
סיווג הקרן בפרסום
חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*
חשיפה למניות
סיווג הקרן בפרסום

עד 10%

חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 30%

עד 18%

אג"ח בארץ כללי,

אג"ח כללי בארץ -

עד 20% מניות

קסם אזימוט (2A)י2 

18/82 חי דיבידנד

חשיפה למניות

מס' קרן: 5122593

חשיפה למט"ח

עד 30%

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 10%

סיווג הקרן בפרסום
חשיפה למניות

עד 10%

אג"ח בארץ - כללי,

אג"ח כללי בארץ -

עד 10% מניות

קסם אזימוט 10/90

דיבידנד (1B)י2 

מס' קרן: 5114160

עד 30%

עשויה לעלות על  10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה 

עד 10%

אג"ח בארץ -

חברות והמרה,

חברות והמרה אחר

קסם אזימוט (1B)י2 (!)

אג"ח חברות

מס' קרן: 5124102

חשיפה למט"ח
חשיפה למניות

עד 30%

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 20%

עד 120%

מניות בארץ,

מניות כללי

קסם אזימוט (4B)י2 

מניות דיבידנד

מס' קרן: 5127006

חשיפה למט"ח

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

חשיפה למניות

סיווג הקרן בפרסום

שם הקרן

עד 30%

חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

0%

ללא חשיפה למניות

אג"ח בארץ - כללי,

אג"ח כללי בארץ -

ללא מניות

קסם אזימוט (0B)י2 

אג"ח ללא מניות3

מס' קרן: 5116082

סיווג הקרן בפרסום

פתרונות השקעה1

עד 50% 

 

עד 120%

עד 120%

מניות בארץ, מניות כללי

קסם אזימוט השקעות (4C)י2 

מס' קרן:5114285

חשיפה למניות

עד 50% 

 

עד 30%

עד 20%

אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

קסם אזימוט (2C)י2  תיק מנוהל 20%

מס' קרן:5120951