עד 30%

חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

הקרן עשויה ליצור חשיפה העולה על 10%

חשיפה למניות
סיווג הקרן בפרסום

עד 10%

אג"ח בארץ - כללי,

אג"ח כללי בארץ -

עד 10% מניות

אזימוט אג"ח כללי (1B)י2י(!)

מס' קרן: 5126040

חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*
חשיפה למניות
סיווג הקרן בפרסום
חשיפה למט"ח

עד 10%

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 30%

חשיפה למניות
סיווג הקרן בפרסום

עד 18%

אג"ח בארץ כללי,

אג"ח כללי בארץ -

עד 20% מניות

אזימוט (2A)י2 

18/82 חי דיבידנד

מס' קרן: 5122593

חשיפה למט"ח

עד 30%

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 10%

סיווג הקרן בפרסום
חשיפה למניות

עד 10%

אג"ח בארץ - כללי,

אג"ח כללי בארץ -

עד 10% מניות

אזימוט 10/90

דיבידנד (1B)י2 

מס' קרן: 5114160

עד 30%

חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

הקרן עשויה ליצור חשיפה העולה על 10%

עד 10%

אג"ח בארץ -

חברות והמרה,

חברות והמרה אחר

חשיפה למניות
סיווג הקרן בפרסום

אזימוט (1B)י2 (!)

אג"ח חברות

מס' קרן: 5124102

חשיפה למט"ח

עד 30%

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 20%

עד 120%

מניות בארץ,

מניות כללי

חשיפה למט"ח

עד 50% 

 

החל מיום 11.12.18 נכנס לתוקפו שינוי מדיניות מהותי, כך ששיעור החשיפה המקסימלי של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 50%. 

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

עד 120%

חשיפה למניות
סיווג הקרן בפרסום

עד 120%

אזימוט השקעות (4C)י2 ***

מס' קרן:5114285

החל מיום 11/12/2018 שונה פרופיל החשיפה שבשם הקרן ל-4c

מניות בארץ, מניות כללי

החל מיום 11.12.18 שונה סיווג הקרן למניות בארץ, מניות כללי

חשיפה למט"ח

חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

חשיפה למניות

סיווג הקרן בפרסום

שם הקרן

עד 30%

חשיפה למט"ח
חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*

0%

ללא חשיפה למניות

חשיפה למניות

מס' קרן: 5116082

אג"ח בארץ - כללי,

אג"ח כללי בארץ -

ללא מניות

אזימוט (0B)י2 

אג"ח ללא מניות3

סיווג הקרן בפרסום

פתרונות השקעה1

אזימוט (4B)י2 

מניות דיבידנד

מס' קרן: 5127006

חשיפה למניות
***מנהל הקרן הודיע כי ביום 11.12.2018 חל שינוי בשם הקרן ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות כפי שדווח במגנ"א ביום 27.11.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-114246.

מוקד לשרותך4: 03-6851111

מנהל השקעות חיצוני : אזימוטליין שוקי הון בע"מ, מנהל הקרן: מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ.
אין בתשואות הקרנות ובדירוגים בעבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומה בעתיד.

1)להערכת מנהל ההשקעות החיצוני 2)חשיפה למניות (בערך מוחלט): 0=ללא מניות 1=עד 10% 2=עד 30% 4=עד 120%. חשיפה למט"ח (בערך מוחלט): A=עד 10% B=עד 30% C=עד 50%. 

(!) - "בקרן מסוג 3 לצורך תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006 -

סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי."

 

בקרן שאינה מסוג 3 -

סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנקים  או לברוקרים  עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן  (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי."

על אף האמור יובהר כי הקרנות יצרו חשיפה לתאגידים בנקאיים. הקרנות תיוצרנה חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה^^ בלבד. ^^כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 23.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. *"אג"ח שאינן בדירוג השקעה"–אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ: BBB) -BBB מינוס) או מדירוג המקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. 3)למעט בקרן שמספרה 5116082 שם יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן תוך 3 חודשים מהיום שבו החלה החריגה. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, הרכישה תעשה עפ"י תשקיף עיקרי שבתוקף והשינויים בדיווחים מיידיים. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואות  בעתיד. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. 4) של מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן.

מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ, כאשר עד ליום 03.04.2019, שימשה חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ מקבוצת מיטב דש כמנהל הקרן. עדכון זה הינו כתוצאה ממיזוג שבוצע ביום 04.04.2019, במסגרתו חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ התמזגה לתוך חברת מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ.

 

עזריאלי ראשונים, שד' נים 2 ראשון לציון

טל: 03-6851111  פקס: 03-6851114 

© 2018 הזכויות שמורות לחברת אזימוטליין שוקי הון בע"מ

עיצוב ובניית האתר iSite Web Solution