גילוי נאות

על פי הוראת סעיף 16א(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק"), אנו מביאים לידיעתך את הדברים הבאים:

 

אזימוטליין שוקי הון בע"מ הינה חברה בעלת רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות מס' 682 מטעם הרשות לני"ע.

 

אזימוטליין שוקי הון בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.

שיווק השקעות מוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.

 

אזימוטליין שוקי הון בע"מ הנה בעלת "זיקה" לגופים המפורטים להלן: מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ***, מיטב גמל ופנסיה בע"מ.

 

החברה משמשת כמנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות כמפורט להלן שבניהול "מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ"***(להלן "מנהל הקרן"). והיא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים הבאים: אזימוט 10/90 דיבידנד (1B)* מספר ני"ע 5114160, אזימוט השקעות (4C)*^^^ מספר ני"ע 5114285, אזימוט (0B)* אג"ח ללא מניות מספר ני"ע 5116082, אזימוט (2A)*י 18/82 חי דיבידנד מספר ני"ע 5122593, אזימוט (1B)*(!) אג"ח חברות מספר ני"ע 5124102, אזימוט (4B)*  מניות דיבידנד מספר ני"ע 5127006, אזימוט אג"ח כללי (1B)*(!) מספר ני"ע 5126040.

 

מהות הזיקה נובעת מהעובדה שאזימוטליין שוקי הון בע"מ ו/או חברה בשליטתה ו/או השולטת בה עשויים לקבל מהגופים האמורים לעיל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בנכסים פיננסיים או בקשר עם אחזקתם.

 

​​לאור הזיקה של אזימוטליין שוקי הון בע"מ לנכסים הפיננסיים של הגופים המפורטים לעיל, קיימת אפשרות שאזימוטליין שוקי הון בע"מ תעדיף את הנכסים הפיננסיים של הגופים המפורטים לעיל שיש לה זיקה אליהם, על פני נכס פיננסי אחר, הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי, שאין לאזימוטליין שוקי הון בע"מ זיקה אליו. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.

נכון לחודש דצמבר 2018 מבוטחת החברה ע"י Dual corporate risks סינדיקטים של חברת לוידס העולמית במסגרת פוליסת אחריות מקצועית עבור פעילות בשוק ההון. הביטוח הינו בתוקף עד ליום 30.05.2019

החברה העמידה ערבות בנקאית להבטחת קיום ההשתתפות העצמית. הערבות מופקדת למשמרת בידי עו"ד עומר גדיש מ.ר 21910.

עובדי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גופים עמם קשורה החברה ועוסקים בשיווק, תיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך חלקה של החברה בדמי הניהול ו/או מתוך חלקה של החברה מתשלומים אחרים שהחברה גובה מהלקוח עבור שירותיה בהתאם לקבוע בהסכם.

​החברה זכאית ועשויה לקבל מבנקים ו/או סוכנים שלה ו/או מצדדים שלישיים תשלומים בגין שירותים שבוצעו על ידה עבורך במסגרת חשבונך, לרבות עמלות או החזרי עמלות בגין פעילות הלקוח במסגרת החשבון ופירוט על כך יינתן בדו"ח התקופתי.

המידע הנמסר באתר זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרנות ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות הניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי.

רכישה תעשה על פי תשקיף עיקרי ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד. אין לראות באמור משום התחייבות מנהל הקרן להשיג תשואה כלשהיא.

*חשיפה למניות (בערך מוחלט): 0=ללא מניות 1=עד 10% חשיפה למניות 2=עד 30% חשיפה למניות 4=עד 120% חשיפה למניות.  חשיפה למט"ח (בערך מוחלט): A=עד 10% חשיפה למט"ח

B=עד- חשיפה למט"ח 30% C=עד 50% חשיפה למט"ח.

(!) - "בקרן מסוג 3 לצורך תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006 -

סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי."

 

בקרן שאינה מסוג 3 -

סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;

שיעור החשיפה לבנקים  או לברוקרים  עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן  (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי."

הקרנות ייצרו חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה^^ בלבד. יודגש, כי מנהל הקרן לא ייצר חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים ו/או לגופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לרבות גופים פיננסים כשירים. ^^כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 23/08/2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך 10 ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

"אג"ח שאינן בדירוג השקעה"–אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ: BBB) -BBB מינוס) או מדירוג המקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. למעט בקרן אזימוט (0B) אג"ח ללא מניות שם יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן תוך 3 חודשים מהיום שבו החלה החריגה. ^^^מנהל הקרן הודיע כי ביום 11.12.2018 חל שינוי בשם הקרן ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן כפי שדווח במגנ"א ביום 27.11.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-114246.

***מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ, כאשר עד ליום 03.04.2019, שימשה חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ מקבוצת מיטב דש כמנהל הקרן. עדכון זה הינו כתוצאה ממיזוג שבוצע ביום 04.04.2019, במסגרתו חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ התמזגה לתוך חברת מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ.

עזריאלי ראשונים, שד' נים 2 ראשון לציון

טל: 03-6851111  פקס: 03-6851114 

© 2018 הזכויות שמורות לחברת אזימוטליין שוקי הון בע"מ

עיצוב ובניית האתר iSite Web Solution