גילוי נאות לכתבה

הסקירה המובאת בכתבה על ידי מר אורנן סולומון ומר דרור גילאון (להלן: “החברה”), הינה בהסתמך על מידע זמין לכל הציבור, נתונים שפותחו על ידי עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי לבצע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. על אף שהחברה נקטה בכל כללי הזהירות הסבירים על מנת להבטיח שהעובדות הנכללות בסקירה מדויקות וכי הדעות הנכללות בסקירתם סבירות והגיוניות במועד פרסומן. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל.

המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע לידיעה בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. כל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

 

אין נושאי המשרה בחברה והעובדים בה אחראים בדרך כלשהי לתוכן הסקירה.

 

החברה, נושאי המשרה, מנהליה ועובדיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש בסקירה זו.

 

מסמך זה אינו ייעוץ השקעות ואינו מהווה הזמנה לרכישת או מכירת ניירות ערך ונכסים פיננסים. העושה שימוש באמור בתוכנו של מסמך זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לני”ע הנסקרות בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך.

 

אזימוטליין שוקי הון בע"מ הינה בעלת רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות ומתן שירותי שיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק תשנ”ה-1995, מס' 682 מאת הרשות לני"ע. החברה אינה עוסקת בייעוץ השקעות, בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הנסקרות בכתבה.

הכותבים הינם נמנים עם אזימוטליין שוקי הון בע”מ וכן מר אורנן סולומון הינו בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מספר 3080 על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה- 1995.

הכותבים ו/או אזימוטליין שוקי הון  בע”מ עשוי/עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בהודעותיו, לרבות באמצעות נכסים פיננסים שונים.

אין לראות באמור בהודעות של הכותבים הנ”ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. תיתכן זיקה בין הכותבים לבין נכסים פיננסים.

המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור התחייבות להשקיע בהתאם למפורט בכתבה. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש בכתבה זאת. 

מסמך זה והסקירות המופיעות בעמוד זה מיועדים ליועצי השקעות ו/או לתאגידים בנקאיים.

הנחת קורא הדו"ח צריכה להיות כי אזימוטליין שוקי הון בע"מ וחברות בנות או קשורות לה מחזיקים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים ו/או שיש להם זיקה אחרת לניירות הערך וכן שהם יקנו או ימכרו את ניירות הערך כולם או חלקם לאחר סקירה זאת.