גילוי נאות

על פי הוראת סעיף 16א(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק"), אנו מביאים לידיעתך את הדברים הבאים:

 

אזימוטליין שוקי הון בע"מ הינה חברה בעלת רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות מס' 682 מטעם הרשות לני"ע.

 

אזימוטליין שוקי הון בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.

שיווק השקעות מוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.

 

אזימוטליין שוקי הון בע"מ הנה בעלת "זיקה" לגופים המפורטים להלן: קסם קרנות נאמנות בע"מ, מיטב גמל ופנסיה בע"מ ולנכסים הפיננסיים שלהן, שאותם היא עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה, כמפורט להלן:

1. קרנות נאמנות אשר אזימוטליין שוקי הון מעניקה להן שירותי ניהול השקעות חיצוני ומנוהלות על ידי חברת קסם קרנות נאמנות בע"מ.
2. קופות גמל וקרנות השתלמות (I.R.A) אשר אזימוטליין שוקי הון מעניקה להן שירותי ניהול השקעות ומתופעלות על ידי חברת מיטב גמל ניהול קופות גמל בע"מ.

בתאריך 19.03.2020 קרנות הנאמנות עברו ממנהל הקרן מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ למנהל הקרן קסם קרנות נאמנות בע"מ.

מהות הזיקה נובעת מהעובדה שאזימוטליין שוקי הון בע"מ ו/או חברה בשליטתה ו/או השולטת בה עשויים לקבל מהגופים האמורים לעיל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בנכסים פיננסיים או בקשר עם אחזקתם.

 

​​לאור הזיקה של אזימוטליין שוקי הון בע"מ לנכסים הפיננסיים של הגופים המפורטים לעיל, קיימת אפשרות שאזימוטליין שוקי הון בע"מ תעדיף את הנכסים הפיננסיים של הגופים המפורטים לעיל שיש לה זיקה אליהם, על פני נכס פיננסי אחר, הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי, שאין לאזימוטליין שוקי הון בע"מ זיקה אליו. זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.

נכון לחודש יוני 2021 מבוטחת החברה ע"י A.I.G וסינדיקטים של חברת לוידס העולמית במסגרת פוליסת אחריות מקצועית עבור פעילות בשוק ההון. הביטוח הינו בתוקף עד ליום 31.05.2022

החברה העמידה ערבות בנקאית להבטחת קיום ההשתתפות העצמית. הערבות מופקדת למשמרת בידי עו"ד עומר גדיש מ.ר 21910.

עובדי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גופים עמם קשורה החברה ועוסקים בשיווק, תיווך ו/או במתן השירותים ללקוח, עשויים להיות מתוגמלים בגין תרומתם בשיווק, תיווך ובמתן השירותים מתוך חלקה של החברה בדמי הניהול ו/או מתוך חלקה של החברה מתשלומים אחרים שהחברה גובה מהלקוח עבור שירותיה בהתאם לקבוע בהסכם.

​החברה זכאית ועשויה לקבל מבנקים ו/או סוכנים שלה ו/או מצדדים שלישיים תשלומים בגין שירותים שבוצעו על ידה עבורך במסגרת חשבונך, לרבות עמלות או החזרי עמלות בגין פעילות הלקוח במסגרת החשבון ופירוט על כך יינתן בדו"ח התקופתי.

המידע הנמסר באתר זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרנות ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות הניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי.

רכישה תעשה על פי תשקיף עיקרי ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד. אין לראות באמור משום התחייבות מנהל הקרן להשיג תשואה כלשהיא.